Zhvillimi i Shkencave Biologjike

Bazuar në qelizën, njësinë bazë strukturore të gjenit dhe jetës, ky punim shpjegon strukturën dhe funksionin, sistemin dhe ligjin e evolucionit të biologjisë, dhe përsërit procesin njohës të shkencës së jetës nga niveli makro në mikro, dhe arrin kulmin e jetës moderne. shkencës duke i marrë si hapa të gjitha zbulimet kryesore.

Shkenca e jetës njihet edhe si biologji.Gjenetika molekulare është përmbajtja kryesore e kësaj lënde dhe përdoret si bazë për kërkime të mëtejshme mbi natyrën e jetës, ligjin e veprimtarisë jetësore dhe ligjin e zhvillimit.Përmbajtja kërkimore e kësaj lënde përfshin gjithashtu marrëdhëniet e ndërsjella midis të gjitha llojeve të biologjisë, biokimisë dhe mjedisit, dhe në fund arrin qëllimin e diagnostikimit dhe trajtimit të sëmundjeve gjenetike, përmirësimin e rendimentit të bimëve, përmirësimin e jetës së njeriut dhe mbrojtjen e mjedisit.Njohuritë fizike dhe kimike janë baza për kërkime të thelluara të shkencës së jetës, dhe instrumentet e ndryshme të avancuara shkencore janë baza për përparimin e rregullt të kërkimit të shkencës së jetës.Për shembull, ultracentrifuga, mikroskopi elektronik, instrumenti i elektroforezës së proteinave, spektrometri i rezonancës magnetike bërthamore dhe instrumenti me rreze X janë instrumente të përdorura zakonisht në procesin e kërkimit shkencor të jetës.Prandaj, mund të shohim se në fushën e shkencës së jetës, çdo ekspert është talenti kryesor nga fusha të ndryshme, duke përdorur depërtimin dhe disiplinën e kryqëzuar për të formuar shkencën e jetës.

Me zhvillimin e shkencës biologjike, ndikimi i shkencës dhe teknologjisë biologjike në shoqëri është gjithnjë e më i madh

1. Idetë e njerëzve, si idetë e evolucionit dhe ekologjisë, po pranohen nga gjithnjë e më shumë njerëz.

2. Promovimi i përmirësimit të produktivitetit social, për shembull, industria e bioteknologjisë është duke formuar një industri të re;produktiviteti bujqësor është përmirësuar ndjeshëm për shkak të aplikimit të shkencës dhe teknologjisë biologjike

3. Me zhvillimin e shkencës biologjike, gjithnjë e më shumë njerëz do të angazhohen në profesionin që lidhet me biologjinë.

4. Promovoni njerëzit që të përmirësojnë nivelin e tyre shëndetësor dhe cilësinë e jetës dhe zgjasin jetëgjatësinë e tyre.me zhvillimin e shkencës së trurit, shkenca dhe teknologjia biologjike do të ndihmojnë në përmirësimin e të menduarit njerëzor

6. Ndikimi në sistemin etik dhe moral të shoqërisë njerëzore, siç është foshnja me epruvetë, transplantimi i organeve, transformimi artificial i gjenit njerëzor, do të sfidojë sistemin ekzistues etik dhe moral të shoqërisë njerëzore.

7. Zhvillimi i shkencës dhe teknologjisë biologjike mund të ketë gjithashtu një ndikim negativ në shoqëri dhe natyrë.Për shembull, prodhimi masiv i organizmave të modifikuar gjenetikisht dhe transformimi i grupit natyror të gjeneve të specieve mund të ndikojë në stabilitetin e biosferës.Të kuptuarit e marrëdhënies midis shkencës dhe teknologjisë dhe shoqërisë është një pjesë e rëndësishme e cilësisë shkencore


Koha e postimit: 13-07-2020